CWI en rol van uw advocaat

De schriftelijke melding (raadpleging) van de belanghebbende werknemersverenigingen moet tijdig gebeuren. Hiervoor kan een advocaat arbeidsrecht ingehuurd worden. Het ‘ter tijdige raadpleging’ aan de werknemersverenigingen melden van het voornemen tot collectief ontslag is bedoeld om de werknemersverenigingen inzicht te geven in de noodzaak en de omvang van het collectief ontslag zo nog de mogelijkheid te bieden om de definitieve besluitvorming te beïnvloeden: snel huis verkopen.

Te raadpleging van de werknemersverenigingen heeft namelijk op grond van lid 3 art. 3 Wet melding collectief ontslag ten minste betrekking op mogelijkheden om collectieve ontslagen (in aantal) te voorkomen of te beperken en op de mogelijkheid de gevolgen ervan te verzachten, door het nemen van sociale begeleidingsmaatregel en de herplaatsing of omscholing van de ontslagen werknemers.’

Lid 4 van art. 3 Wet melding collectief ontslag schrijft voor aan welke vereisten een belanghebbende werknemersvereniging moet voldoen. Deze werknemersvereniging moet:

  • in de onderneming werkzame personen onder haar leden tellen, dus minimaal twee op grond van haar statuten ten doel hebben de belangen van haar leden als werknemers te behartigen;
  • als zodanig in de betrokken onderneming of bedrijfstak werkzaam zijn;
    minimaal twee jaar rechtspersoonlijkheid bezitten en
    als zodanig bekend zijn aan de werkgever.
    De bekendheid aan de werkgever wordt verondersteld als de werknemersvereniging
  • schriftelijk aan de werkgever te kennen heeft gegeven dat zij prijs stelt op de meldingen waarvan in de Wet melding collectief ontslag sprake is. Een werknemersvereniging is natuurlijk niet uitsluitend bekend bij een werkgever als een dergelijke schriftelijke bekendmaking aan de orde is. Ook op andere manieren kan worden aangetoond dat er sprake is van bekendheid bij de werkgever.

De werkgever moet het voornemen van een collectief ontslag op grond van art. 3 lid 1 Wet melding collectief ontslag ook schriftelijk melden aan de Centrale organisatie werk en inkomen. Het doel van deze meldingsplicht is om na te gaan of door arbeidsmarktpolitieke maatregelen werkloosheid kan worden voorkomen of zo veel mogelijk bekort. Een arbeidsrecht advocaat kan hierover een inschatting maken. In de praktijk worden er door de Centrale organisatie werk en inkomen als regel nauwelijks maatregelen genomen om de werkgelegenheid te behouden en dient de melding vooral om het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Centrale organisatie werk en inkomen tijdig op de hoogte te brengen van belangrijke inkrimpingen in het bedrijfsleven.

In het Besluit werkgebieden CWI is voor collectieve ontslagen een regeling over de competentie opgenomen. Als een werkgever om bedrijfseconomische motieven de arbeidsverhouding van meer werknemers wenst op te zeggen en dit tot gevolg heeft dat op meer dan een vestiging binnen een district van de Centrale organisatie werk en inkomen een beslissing moet worden genomen, dan wordt die beslissing genomen op de vestiging van het hoofd juridische zaken van het district (zie art. 3 lid 5 Besluit werkgebieden CWI). Als de beslissingen bij een collectief ontslag moeten worden genomen binnen meer districten, dan beslist het hoofd juridische zaken op de vestiging.