Het ontslagbeleid bedrijfseconomische motieven

Collectief ontbinden door de kantonrechter (zie art. 7:685 BW) komt wel aan de maar dan in het kader van de omvang van het aantal werknemers waardoor de verplichting aan de belanghebbende werknemersverenigingen en de Centrale organisatie werk en inkomen ontstaat. Een andere vraag is of de kantonrechter de verzoeken van werkgeverskant bij een collectief ontslag in behandeling kan Er is in de Wet melding collectief ontslag niet voorzien in een regeling. In dat lijkt het op de weg van de werkgever te liggen de kantonrechter hiervan op de te stellen. Maar er kan niet van worden uitgegaan dat dat ook daadwerkelijk zal beuren.

De kantonrechter weet dan van niets tenzij een werknemer daarvan tijd ontbindingsprocedure melding maakt. De kantonrechter kan dan vervolgens na informatie van de werkgever verlangen. In de literatuur en rechtspraak wordt over verhouding tussen de procedure die in het kader van de Wet melding collectief aan de Centrale organisatie werk en inkomen is toebedeeld en de mogelijkheid van de kantonrechter om arbeidsovereenkomsten bij collectief ontslag te ontbinden verschillend gedacht. Zo wordt naar voren gebracht dat als er sprake is of blijkt te zijn van collectief ontslag de kantonrechter de zaak niet in behandeling kan nemen omdat:  zaken waarin het collectieve aspect overheerst de Centrale organisatie werk en inkomen beter is toegerust om dergelijke ontslagen te toetsen.

Daartegen wordt aangevoerd dat op grond van art. 7:685 Burgerlijk Wetboek iedere partij te allen tijde bevoegd is zich tot de kantonrechter te wenden om de arbeidsovereenkomst wegens wichtige redenen te ontbinden. Daar is wel iets voor te zeggen.498 dien wordt er toch wel een erg zwaar gewicht toegekend aan de rol van de Centrale organisatie werk en inkomen bij collectief ontslag. De Wet melding collectief ontslag heeft als uitgangspunt een meldingsverplichting met het oogmerk om een collectie:- ontslag te voorkomen en de sociale gevolgen ervan zo veel mogelijk te beperken.

Uiteindelijk zal door de werkgever toch voor iedere individuele werknemer toestemming moeten worden gevraagd om de arbeidsovereenkomst te mogen opzeggen. Niet goed valt in te zien waarom er bij collectief ontslag dan geen gebruik zou kunnen worden gemaakt van de mogelijkheid om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. De Wet melding collectief ontslag heeft alleen betrekking op de beëindiging van de arbeidsovereenkomst in de zin van de opzegging ervan (zie onderdeel Wat is collectief ontslag?). Mocht de kantonrechter van mening zijn dat hij niet goed kan nagaan of er sprake is van een bedrijfseconomische noodzaak of dat het evenredigheids- of afspiegelingsbeginsel).

Het evenredigheids- of afspiegelingsbeginsel) niet goed is toegepast, dan kan hij altijd de hulp van deskundigen inroepen.5°° De kantonrechter kan in het uiterste geval het ontbindingsverzoek afwijzen als hij vindt dat hij van werkgeverskant onvoldoende is geïnformeerd of dat de werkgever zich te weinig heeft ingespannen om met de werknemersverenigingen tot een akkoord te komen over.