Ontslagbeleid bedrijfseconomische motieven collectief ontslag

De balans + verlies- en winstrekening van het laatste boekjaar; Рglobale prognose balans + verlies- en winstrekening einde lopende boekjaar bij ongewijzigd beleid (zo nodig voorzien van een toelichting); Рde omvang van de (salaris)kosten bij honorering van het verzoek; Рglobale prognose balans + verlies- en winstrekening einde lopende boekjaar bij gewijzigd beleid en honorering van het verzoek; Рoverige stukken, zoals een afschrift van het oordeel van de ondernemingsraad en een overzicht van de marktontwikkelingen die van belang kunnen zijn voor het verzoek.

Afwijking wachttijd

Art. 6a Wet melding collectief ontslag geeft een afwijkingsmogelijkheid van de wacht-tijd van een maand. Deze wachttijd hoeft namelijk niet in acht te worden genomen als de belanghebbende werknemersverenigingen in een verklaring aangegeven dat zij zijn geraadpleegd en dat zij zich kunnen verenigen met het onmiddellijk in behandeling nemen van de verzoeken om toestemming om de arbeidsverhoudingen op te zeggen. Die melding moet natuurlijk wel voldoen aan de vereisten die de Wet melding collectief ontslag daaraan stelt.

Geheimhouding

Het voornemen om tot collectief ontslag over te gaan, kan de economische positie van de onderneming bij het bekend worden ervan benadelen, maar is ook een gebeurtenis die binnen een onderneming nogal wat onrust kan veroorzaken. Om dit zo veel mogelijk tegen te gaan, kan een werkgever er voor kiezen bijvoorbeeld zijn werknemers niet direct over dit voornemen te informeren. Dit kan alleen maar slagen als ook de belanghebbende werknemersverenigingen en de Centrale organisatie werk en inkomen de verkregen informatie niet naar buiten brengen.

Om die reden is in art. 8 Wet melding collectief ontslag een geheimhoudingsverplichting opgenomen over de melding van het voornemen om tot collectief ontslag over te gaan en van de inhoud daarvan. De werkgever moet dit wel bij de melding uitdrukkelijk aangeven. Deze geheimhoudingsverplichting vervalt als er overeenstemming wordt bereikt tussen de werkgever en de belanghebbende werknemersverenigingen¬† aan wie de melding is gedaan. De geheimhoudingsverplichting vervalt hoe dan ook zodra de verzoeken om toestemming om de arbeidsverhoudingen te mogen opzeggen door de Centrale organisatie werk en inkomen in behandeling worden genomen.'” Het niet-naleven van deze geheimhoudingsverplichting is strafbaar gesteld in art. 272 Wetboek van Strafrecht.

Verhouding Centrale organisatie werk en inkomen en de kantonrechter

De toepasselijkheid van de Wet melding collectief ontslag gaat in eerste instantie uit van het bij bedrijfseconomische motieven moeten hebben van toestemming van de Centrale organisatie werk en inkomen om de arbeidsverhouding te mogen opzeggen. De mogelijkheid om de arbeidsovereenkomst van werknemers te kunnen ontbinden.