De melding van het ontslag

Omvang van het district, waarin de werkgeversvestiging is gelegen die de meeste individuele aanvragen indient. Als binnen drie of meer districten een beslissing genomen zou moeten worden genomen, dan wordt beslist op een door de Centrale organisatie werk en inkomen aan te wijzen locatie, met inbegrip van het hoofdkantoor van de afdeling juridische zaken (zie art. 3 lid 6 Besluit werkgebieden CWI).

Dat betekent dat collectieve ontslagaanvragen in de toekomst dus ook door de Centrale organisatie werk en inkomen zelf kunnen worden afgedaan. Hiermee is dus antwoord gegeven op niet alleen de vraag waar de beslissing wordt genomen, maar ook wie de beslissing neemt.

Wanneer een zelfde werkgever om bedrijfseconomische redenen -verzoeken om toestemming te verkrijgen voor het opzeggen van arbeidsverhoudingen indient in meerdere districten dan kan het hoofd juridische zaken waar de meeste aanvragen zijn binnengekomen beslissen op alle door de werkgever ingediende verzoeken bij alle betrokken districten (zie art. 5 onderdeel b Mandaatbesluit CWI).

Daarnaast ook de manager juridische zaken een locatie aanwijzen voor de behandeling van verzoeken van een werkgever om toestemming om de arbeidsverhouding te mogen op-leggen als die verzoeken in drie of meer verschillende districten worden ingediend (zie i7t. 3 lid 1 onderdeel a Mandaatbesluit CWI).

Ook kan de manager juridische zaken in at geval een van de hoofden juridische zaken rondemandaat verlenen om op alle manieren uit de betrokken districten te beslissen. Daarnaast hebben de adjunct-directeur bedrijfsvoering, de manager juridische zaken en het hoofd juridische zaken mandaat ge–i-e_gen in het kader van de Wet melding collectief ontslag (zie art. 2 lid 1 onderdeel b, 3 lid 1 onderdeel b en art. 5 Mandaatbesluit CWI).

Vereisten voor de melding

De melding moet de werkgever de nodige informatie verstrekken om de melding wel te laten verlopen en de Centrale organisatie werk en inkomen in staat stellen uiteindelijk het verzoek om toestemming om de arbeidsverhoudingen te mogen opzeggen in behandeling te nemen.

De werkgever moet op grond van art. 4 Wet melding collectief ontslag minimaal de volgende gegevens overleggen: —een opgave van de overwegingen, die hebben geleid tot het voornemen om ten minste werknemers, werkzaam in één werkgebied, op een of meer binnen een tijdvak van drie maanden gelegen tijdstippen, voor ontslag voor te dragen;

-het aantal voor ontslag voorgedragen werknemers, met een onderverdeling naar beroep of functie, leeftijd en geslacht, en het aantal werknemers dat gewoonlijk in dienst op het tijdstip of de tijdstippen, waarop de dienstbetrekkingen overeenkomstig het worden beëindigd;

-criteria, die aangelegd zullen worden bij het selecteren van voor ontslag in aankomende werknemers;

-wijze van berekening van eventuele afvloeiingsregelingen;

-afschrift van de melding aan de belanghebbende werknemersverenigingen

-ondernemingsraad aanwezig is; antwoord op de vraag of het voornemen verband houdt met een besluit over bijvoorbeeld de overdracht van (een onderdeel van) de onderneming, of het beëindigen.